t-portal

Rijeka Usora

Mjesto za vašu reklamu.

Rijeka Usora je najveća lijeva pritoka rijeke Bosne, duga 82 km. Izvorište Usore je na 900 m nadmorske visine u vijencu Očauša i južno od šumovite planine Borja. Ulijeva se u rijeku Bosnu kod sela Makljenovac uzvodno od Doboja na 146 m nadmorske visine. Rijeka Usora često mijenja smijer kretanja, pa skreće i pod većim uglovima. Pravi laktove, nosi mnogo materijala i razlijeva se.

Površina sliva rijeke Usore iznosi 849,3 km2, što iznosi 12% sliva rijeke Bosne. Prosječan pad iznosi 9,2 ‰, koji nije ravnomjerno raspoređen. Na izvoru pad iznosi 58,4 ‰, kroz oligomiocenski Očauški bazen je 13,2 ‰, kroz teslićki bazen je 2,6 ‰. Dok u bazenu Tešanj-Jelah pad iznosi 1,8 ‰, a pri ušću je 1 ‰. Najveći pad je u izvorišnom dijelu toka u dužini od 6,5 km. Proticaj Usore je 34 l/s, najveći je u aprilu (48 l/s) a najmanji u julu i avgustu (21 l/s).

Proticaj je promjenjiv u vezi sa vodostajem. Slivno područje rijeke Usore sa sjevera graniči sa slivnim područjem rijeke Ukrine, sa zapada sa slivnim područjem rijeke Vrbanje, sa juga sa slivnim područjem rijeke Lašve i sa istoka i jugoistoka graniči sa slivnim područjem rijeke Bosne.

Mr. Ogrić Selvedin, prof.

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama